บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัคสอบเป็นพนักงาน

ไปรษณีย์ไทย-logo

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง ปริญญาโท

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งคุณวุฒิคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศเวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ หรือ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ และมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

4. ตำแหน่งคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในการปฏิบัติงาน ทางช่างก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครสอบ (วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบ)
ผู้สนใจสมัครสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ติดต่อขอทราบรายละเอียดและส่งใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ชั้น 1 โซน B ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559

รายละเอียด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัคสอบ

Advertisements

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

กฟผ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการทดสอบ สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) รายละเอียดตามประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด้านล่างนี้

รายละเอียด กฟผ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
ตำแหน่งพนักงานขับรถ
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตำแหน่งคนชำนาญงาน
ตำแหน่งพนักงานขับเรือ

กฟผ. กำหนดดำเนินการทดสอบในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
กำหนรายงานตัวเข้ารับการทดสอบ เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์สอบตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะประกาศผลสอบการทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย คนชำนาญงาน และพนักงานขับเรือ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ทางเว็บไซต์ กฟผ. egat.go.th และติดประกาศ ณ สถานที่รับสมัครสอบ

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ที่เปิดสอบปี 2559

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดตามประกาศรายชื่อสอบ กรมการปกครอง และสาระสำคัญที่ควรทราบ ดังนี้

ตาที่กรมการปกครอง ได้มีประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) โดยเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 นั้น

บัดนี้การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบสอบทั้งสิ้น 12,410 คน กรมการปกครองจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
กรมการปกครอง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ปลัดอำเภอ ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. รายละเอียดสถานที่สอบ ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ.ราชวิถื เขตดุสิต กทม. เลขที่ประจำตัวสอบ 5900001 – 5904697
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กทม. เลขประจำตัวสอบ 4504968 – 5912410

รายละเอียด กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อสอบ ปลัดอำเภอ ดังนี้
ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ปลัดอำเภอ ปี 2559

เปิดสอบ พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม โดยเปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่ 4-17 ก.ย. 2558

September 5, 2015 Leave a comment

สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ คัดเลือกบุคคลทั่วไปที่ได้รับวุฒิปริญญาเอกทางกฏหมายมหาชน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

ตำแหน่งงาน สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบ
– ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
– อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 21,000 บาท
– จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดสอบ
ปฏิบัติงานวิชาการคดีปกครองในการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เปรียบเทียบแนวคำวินิจฉัยคำพิพากษา คำสั่งในคดีปกครองของไทยกับคำวินิจฉัยคดีปกครองของต่างประเทศ พัฒนาหลักกฎหมายมหาชนและหลักกฎหมายปกครองของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ช่วยเหลือตุลาการศาลปกครองในการดำเนินคดีปกครองตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สำนักงานศาลปกครองหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
ผู้สมัครสอบ สำนักงานศาลปกครอง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกทางกฏหมายมหาชน ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง หรือจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

Categories: งาน part time

เทศบาลนครเชียงราย เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา 8 สาขาวิชาเอก เปิดรับสมัครสอบ 8-29 ก.ค. 2557

เทศบาลนครเชียงราย เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย โดยเทศบาลนครเชียงราย เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา 8 สาขาวิชาเอก
เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย เปิดสอบ ครูผู้ช่วย ตามประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ด้วย เทศบาลนครเชียงราย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู เทศบาลนครเชียงราย ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัครงาน เทศบาลนครเชียงราย ดังนี้

ตำแหน่งที่ เทศบาลนครเชียงราย ประกาศรับสมัครสอบ ประกอบด้วย ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 สาขาวิชาเอก ดังนี้
1) สาขาวิชาเอกภาษาจีน……………………จำนวน 2 อัตรา
2) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา………………..จำนวน 3 อัตรา
3) สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์……………….จำนวน 1 อัตรา
4) สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์……………………จำนวน 2 อัตรา
5) สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์…………………จำนวน 1 อัตรา
6) สาขาวิชาเอกเกษตร……………………….จำนวน 1 อัตรา
7) สาขาวิชาเอกการแนะแนว…………………จำนวน 1 อัตรา
8) สาขาวิชาเอกพลศึกษา…………………….จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด เทศบาลนครเชียงราย เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย เพิ่มเติมคลิกที่นี่
เทศบาลนครเชียงราย เปิดสอบครูผู้ช่วย

กรมสรรพากร สมัครงาน 2554 สมัครงาน พนักงานราชการ กรมสรรพากร 2554 กรมสรรพากร รับสมัครงาน 2554

สวัสดีครับเพื่อน ๆ มาอัพเดตข้อมูลการ สมัครงาน กรมสรรพากร หางาน สมัครงาน กรมสรรพากร กันครับ วันนี้ กรมสรรพากร สมัครงาน กรมสรรพากร รับสมัครงาน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน กรมสรรพากร ดูรายละเอียด กรมสรรพากร สมัครงาน 2554 ได้ดังนี้

ตำแหน่งงานที่ กรมสรรพากร รับสมัครงาน
– ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร
– กลุ่มงาน บริการ กรมสรรพากร สมัครงาน 2554 สมัครงาน พนักงานราชการ กรมสรรพากร
– อัตราว่างครั้งแรก 32 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครงาน กรมสรรพากร
ผู้สมัครงาน กรมสรรพากร เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม กรมสรรพากร สมัครงาน 2554 กรมสรรพากร รับสมัครงาน 2554

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ก.ค. 54 สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ก.ค. 54 สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ลากกินแบ่งรัฐบาล

สวัสวัสดีค่ะเพื่อน ๆ วันที่รอคอยก็มาถึงสักทีนะ สำหรับผู้ชอบเชี่ยงโชค วันนี้ขอแนะนำ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจลอตเตอรี่ ตรวจหวยรัฐบาล สำหรับผู้ที่รอผลก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ที่นี่ เราจะนำมาให้เพื่อน ๆ ได้ตรวจกันทุกงวด ๆ ไป เลยทีเดียว ขอให้ผู้ที่ชอบการเชี่ยงโชคได้รับโชคดีกันทุกคนนะคะ

ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
รอ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รอผลหวย รอผลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กรกฎาคม 2554

ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
รอ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รอผลหวย รอผลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
รอ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รอผลหวย รอผลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
รอ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รอผลหวย รอผลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
รอ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รอผลหวย รอผลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
Read more…